Thứ ba, 25/06/2024 00:47

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Lãnh đạo Viện Khoa học Y dược Quân Dân Y
 
Viện trưởng Hoàng Quốc Chính

 

Điện thoại: 0888-940-626
Email: hoangquocchinh73@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện;
- Chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện trưởng được Chính phủ quy định; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện;
- Ký các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan cấp trên. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Viện ủy quyền cho Phó Chủ tịch Viện phụ trách lĩnh vực ký văn bản trình;
- Chủ trì, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và những nhiệm vụ đột xuất;
- Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực hợp tác quốc tế;
- Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện nghiên cứu Khoa học Y dược Quân dân y; Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế bền vững của Viện;
- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ban Hợp tác quốc tế.

 
Giám đốc chuyên môn - BS. Đỗ Thúy Lan

 


Điện thoại: 024-3.2112123
Email: dohtuylan86@gmail.com

Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức;
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Công tác thi đua - khen thưởng;
- Công tác kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;
- Công tác cải cách hành chính;
- Công tác văn phòng, pháp chế;
- Công tác xuất bản và tạp chí;
- Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra, Văn phòng;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

   
P. Giám đốc Chu Hoàng Hiếu

 

 

Điện thoại:
Email: chha@gmail.com

Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác đào tạo đại học và sau đại học;
- Công tác ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ; hoạt động của các Khu triển khai công nghệ, dược liệu khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

   
Giám đốc truyền thông Nguyễn Hoàng Anh

 

Điện thoại:
Email: nguyenhoanganh116@gmail.com

Giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác quản lý khoa học;
- Công tác kế hoạch, tài chính;
- Công tác đầu tư, xây dựng tiềm lực;
- Công tác phân tích, thống kê;
- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển giải quyết việc làm cho người khuyết tật.
- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo truyền thông; công bố báo chí.
- Chủ trì, xây dựng báo cáo thường niên của Viện;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Kế hoạch - Tài chính; hoạt động của phát triển rừng dược liệu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

   
Các đơn vị chuyên môn giúp việc Viện trưởng

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

- Phòng Tài Chính Kế Toán

- Ban giàm đốc

- Trung tâm Ứng dụng sản phẩm